กำหนดการสำคัญ

22/08/2019
– ส่งบทความฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (www.easychair.org/conferences/?conf=trasymposium2019)
19/09/2019
– แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม (บทความที่ได้รับการตอบรับ จะเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ)
24/10/2019
– วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
30/10/2019
– วันสุดท้ายของการลงทะเบียน
21-22/11/2019
– วันนำเสนอผลงานที่ศูนย์ประชุม C asean, กรุงเทพ, ประเทศไทย