ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
การประชุมวิชาการด้านระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสระดมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและต่างประเทศ และมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านระบบราง รวมถึงได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในหัวข้อ “Urban Rail Transit” เพื่อสร้างและต่อยอดแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ให้ทันต่อสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ต่างๆ

 • System Integration / System Assurance
 • Signalling and Train Control Systems
 • Electrification and Catenary Systems
 • Traction Drives
 • Safety Issues
 • Vehicles Maintenance
 • Design Practices
 • Schedules Operations and Timetable
 • Performance Analysis
 • Project Management
 • Transport Planning & Economics
 • Transit Oriented Development
 • Customer Engagement
 • Workforce Issues

*ในหัวข้อ Urban Rail Transit ครอบคลุมระบบรถไฟในเมืองรวมถึงระบบที่ใช้ชื่ออื่นๆ เช่น ระบบขนส่งมวลชน, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถราง, รถไฟฟ้าโมโนเรล ฯลฯ